Tuesday, May 24, 2016

Biografia Senhor Domingos dos Remedio (Miu Melly) 1916-2016



Biografia

Senhor Domingos dos Remedio (Miu Melly)
1916-2016

Senhor Domingos dos Remedios, moris iha Noemuti iha dia 20 Setembro 1916 oan Husi Pedro dos Remedios e Agata Maniquim. Quatro filho husi maun alin nain 10, frequenta 1o ciclo iha 1928 to 3o classe iha Oecusse. Kaben ho Senhora Carlota do Rosario iha 1950 no iha oan nain 10 ma hanesan:
Agata Piedade dos Remedios; Sabino dos Remedios, Pasquela da Cunha dos Remedios, Luisa da Costa dos Remedios, Josefina Boymau dos Remedios, Bertha Silla Bana dos Remedios, Juana Sutoyo dos Remedios, Goncalo dos Remedios, Aurora da Cunha dos Remedios e oan hakiak ida mak Jose dos Remedios. 

Iha manfe foun 11 pessoas: Manuel Piedade Boavida, Juana dos Remedios da Cunha, Alberto da Cruz Pui, Joao da Cunha, Damiao da Costa, Kosmas Boymau, Sutoyo, Lodyvikus Silla Bana, Ricardina da Rosa, Francisco da Cunha no Magdalena Meol.

Iha be oan 34 pessoas, feto foun e mane foun husi be oan 19 pessoas hamutuk hotu 121 pessoas.
Iha 1942-1944 servisu hanesan seguranca iha tempo colonializacao japonesa honaran conehcido Namitaroi ao mesmo tempo servisu mos hanesan carpinteiro.
Iha 1950 Padre Norberto Augusto Parada nomeia ba catequista iha suco Taiboco iha Aldeia Neofkel.
Iha 1954 muda husi Neofkel ba iha Oelkaem hodi permenese iha neba to iha 1975
Iha 1975- 1980 asumi cargo hanesan Membro Deputado Municipal Ambeno (angota DPRD)no reforma 1980.

Historia Medica nian
Comeca moras iha 2013 hodi hao tratamento no fila hikas ba aman maromak nia kadunan iha dia 12 de maio 2016, oras 06h25 OTL  iha nia  residencia iha Noapai.
Durante matebian nia moris entre nia vida tomak hanesan quatequista. Adeus, Pai, Avo, Bisa Avo no Descanca em Paz!

Referencia- Sabino dos Remedios




Pai/Avo/Bissa Avo Domingos dos Remedios
Noemuti 20 Setembro 1916- Noapai 12 de maio 2016

Mae/Avo/Bissa Avo Carlota do Rosario
Banoco, 02 Outubro 1931- 21 Outubro 1998

   1.  Oan
          1.1   Agata Piedade dos Remedios
1.2   Sabbino dos Remedios
1.3   Maria da Cruz Pui dos Remedios
1.4   Pasquela da Cunha dos Remedioa
1.5   Luisa da Costa dos Remedios
1.6   Josefina Boymau dos Remedios
1.7   Bertha Silla Bana dos Remedios
1.8   Juana Sutoyo dos Remedios
1.9   Goncalo dos Remedios
1.10          Auroa da Cunha dos Remedios
 2.  Oan Hakiak
2.1  Jose dos Remedios
 3. Mane Foun no Feto Foun
3.1  Manuel Piedade Boavida
3.2  Juana dos Remedios da Cunha
3.3  Alberto da Cruz Pui
3.4  Damiao da Costa, S. Pd
3.5   Kosmas D. Boymau, S.Pd, S.H, MM
3.6   Sutoyo
3.7   Lodvikus Silla Bana
3.8   Ricardina da Rosa
3.9   Francisco da Cunha
3.10  Magdalena Meol
4. Be Oan
4.1  Henry Piadade Boavida
4.2  Nigel Piadade Boavida
4.3   Maria Pala dos Remedios
4.4  Edigar dos Remedios
4.5   Antonio dos Remedios, S.H.
4.6   Augusto dos Remedios, S.T
4.7  Carlito dos Remedios, A.Md.Kes
4.8   Domingas dos Remedios
4.9  Adelaide da Cruz Pui
4.10          Luisa da Cruz Pui
4.11          Jose da Cruz Pui
4.12          Manuel da Cruz Pui
4.13          Josefina da Cruz Pui
4.14          Anita da Cruz Pui
4.15          Nilda Soares - da Cunha, SE
4.16          Luisa Pereira – da Cunha, SE
4.17          Bendita da Cunha
4.18          Maria da Cunha
4.19          Francisco da Cunha
4.20          Petronela da Costa
4.21          Dr. Frederico da Costa
4.22          Aderito da Costa, SH
4.23          Vialdo da Costa
4.24          Asfen Fortunatus Boymau, S Kom, M.MT
4.25          Bernardinus E. Boymau, ST
4.26          Luisa Teodora Boymau, S.Pd.Gr
4.27          Irene Augusta Boymau
4.28          Marianus Luis Bana, SP
4.29          Riki Ricardo Bana
4.30          Carlota Bana
4.31          Elisabet Bana
4.32          Anugerah Sutoyo
4.33          Yanto Sutoyo
4.34          Agung Pambudi Sutoyo
4.35          Bagas Sutoyo
4.36          Teguh Sutoyo
4.37          Melly Sutoyo
4.38          Marilia dos Remedios
4.39          Carlito dos Remedios
4.40          Ilidio dos Remedios
4.41          Noviela da Cunha
4.42          Madalena Melda da Cunha
4.43          Alexia da Cunha
4.44          Jenia Meol
5. Mane foun feto foun husi beoan
5.1  Esmerelinda Piadade
5.2   Pius Pala, A.Md.Kep
5.3  Juliana dos Remedios Boavida Ximenes
5.4   Juana dos Remedios Eko
5.5  Ambrosio da Cruz
5.6  Saosinha da Cruz Pui dos Remedios
5.7  Ilidio Vaz
5.8  Guilherme Soares
5.9  Jose Pereira
5.10          Barjilo Soares
5.11          Tonia dos Remedios Pandie
5.12          Juvinal Salo
5.13          Germana Kollo
5.14          Samsudin
5.15          Shili Yantoyo
5.16          Ririn Gungtoyo
5.17          Mekaria Bagasto
5.18          Wiwik Teguh Toyo
5.19          Kanis Bria
  6. Be Oan nia oan
6.1  Jonathan Palla
6.2  Scolatika dos Remedios
6.3   Augusta dos Remedios
6.4   Ito dos Remedios
6.5  Albano dos Remedios
6.6   Nilda da Cruz
6.7   Petronela da Cruz
6.8   Julivia da Cruz Pui
6.9   Ricardo  da Cruz Pui
6.10          Ijolito Vaz
6.11          Rose vaz
6.12          Mitnick Guilherme Soares
6.13          Kernel Guilherme Soares
6.14          Axelle Guilherme Soares
6.15          Avai Pereira
6.16          Aleixo Pereira
6.17          Jesen Soares
6.18          Carlito Soares
6.19          Amandio da Cunha
6.20          Lijeti Sallo
6.21          Apiriliana Osi Bana
6.22          Naila
6.23          Adeeva Naura Mysesha
6.24          Nur Aisyah
6.25          Nirmala
6.26          Anisah
6.27          Isto Bria
6.28          Ompi Bria
6.29          Nando Bria
6.30          Randy Bria

Resumo:
Oan iha 10 pessoas
Oan hakiak  iha 1 pessoa
Mane foun e feto foun iha 11 pessoas
Be oan iha 46 pessoas
Be oan nia mane foun e feto foun iha 19 pessoas
Be oan nia oan  iha 34 pessoas
Hamutuk hotu 121 pessoas

Descanca em Paz Bisavo e Avo e Pai

 Ref: Senhor Sabino dos Remedios


No comments: