Monday, July 1, 2013

Formasaun TIK ba Falintil F-FDTL

O Instituto de Defesa Nacional de Timor-Leste, hanesan  entidade públika timor oan nian, adapta tuir realidade  Timor , bá serbisu Timor  nian , iha  objektivu hanesan pólu excelênsia bá nível ensinu, husi formasaun no investigasaun (I&D+I), Kontribui bá hari konsiênsia nasional ida kona bá Defesa no Seguransa no bá dezenvolvimentu ekonómiku, kultural no sosial.  

Nune'e formasaun CPOS (curso formasaun ofisial superior) edisaun ida hahu iha Maio 2012 ne'e no se remata iha fulan janeiro 2013. Formasaun TIK hanesan area proriedade ida hodi ofisiais sira bele halo sira nia aktividade hanesan pesquisa iha internet , halo serbisu  akademiku, no hanesan intrumento importante ida hodi bele suporta alunos CPOS iha formasaun nian. Formasaun TIK mak aluno sira hetan hanesan introdusaun basiku komputador, sistema operativu, aplikasaun ba servisu, internet no asesu ba rekurso edukasaun online nian.

No comments: