Wednesday, January 26, 2011

Halo fio telefone no power uja fio LAN
Atu halo mesh potato bele uja rekurso nebe'e menos, ita bele halo mudansa iha parte fio nian ne'e. Hanesan normalment uja fio telefone ho nia fio pin 6 no uja RG12. Maibe dala barak susar tebes atu hetan connector RG12 iha Dili, se tenta atu hameno husi liu ne'e sai karun liu tan, uja fio LAN ita bele liga ba Telefone no mos data uja fio ida deit. Hemenus uja fio.

No comments: