Wednesday, July 14, 2010

ASIA SOURCE 3 Cavite Silang, Filipina 7-12 de Novembru 2009Desenvolvimento Kapasidade no rekursu Umanu liu husi usa Free Open Source Software (sistema software gratutita no Libre ) hodi halo ligasaun, servisu hamutuk no kolaborasaun ho modelu FOSS.

Asia Source 3 hanesan eventu iha kampo treinamentu loron 6 open source iha Filipina ho obejetivu atu desenvolve Open Source, IT Skill ba sira nebe'e mak servisu iha NGOs (Non Goverment Organization), SMEs (Small Medum Enterprises) husi Asia. Husi dia 7-12 de Novembru 2009 hamutuk 140 partisipante husi 15 nasaun Asia hamutuk iha Silang, Cavite, Filipina hodi desenvolve kapasidade hodi halo ligasaun, servisu no koolabora hamutuk. Asia Source 3 hanesan eventu ida nebe'e Expertu IT husi NGOs, SMEs, Organizasaun Juventude hodi fokus ba elementu pratika husi distribuisaun Libre ba Software ka open source software (FOSS) iha kontestu ekonomi no sosial. Eventu ida ne'e halao iha kampo treinamentu hodi desenvolve konsiensia, integrasaun no adaptasaun ba feramentas FOSS iha Asia.

Asia Source 3 organiza husi UNDP International Open Source Network (UNDP-IOSN) liu husi ASEAN+3 (Filipina) no InWEnt Capacity Building International (German), Teknologi Taktis Kolektif (Belanda), Apirasi (US), Centru Internet no Sociedade (India). Apoio husi Ministru Federal Cooperasaun Ekonomia no Desenvolvimento German (BMZ), ASEAN Foundation no Open Society Institute .
Eventu ida ne'e ba dala 3 ona akontese, iha 2005 relializa iha Bangalore, India. 2007 iha Sukabumi, Indonesia.

Desenvolve komunidade Open Source Software ida ne'e hanesan primeira vez iha Filipina tamba nia skala ne'e boot partisipante husi 15 Nasaun husi Asia. Eventu ida ne'e mos hanesan eventu primeira eventu regional halibur ema hamutuk hodi desenvolve kapasidade hodi halao distribuisaun open source software iha Asia ho kontestu sosial no ekonomia sustentavel.

Objetivu geral husi Eventu ida ne'e mak:
- Hasae asesu ba adaptasaun teknologia ba organizasaun non profit no mos pequena i media empreza iha Asia.
Hasae kapasidade husi utilizador sira hodi uza FOSS hanesan eskolha nebe'e merese atu asesu, kontestu no halao komunikasaun.
- Halo fatin intensivu ba estuda, fahe no tranfere konhesimentu
- Fo oportunidade ba IT no mediator sira hodi servisu ho ONGs, pequena media empreza hodi desenvolve sira nia espesialidade iha parte IT - FOSS

Espera katak komunidade nebe'e mak desenvolve iha Asia Source 3 se forma grupo nebe'e forte depois bele desenvolve FOSS iha sira nia nasaun.

No comments: